έργα 2014-2020

σχέδιο marketing, σχέδιο branding, τοπικό σύμφωνο ποιότητας

σύστημα marketing πόλης

marketing

περιγραφή

Το έργο αφορά στη διαδικασία εφαρμογής σύγχρονων τεχνικών marketing και branding για τη δημιουργία, λειτουργία, προώθηση και διατήρηση μιας σύγχρονης, διαφοροποιημένης και ανταγωνιστικής ταυτότητας για την πόλη της Καβάλας.

Συγκεκριμένα, η πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Δράση 1: Σχέδιο Μάρκετινγκ
Δράση 2: Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας
Δράση 3: Σχέδιο Branding

Το σχέδιο μάρκετινγκ θα ερευνήσει, εντοπίσει και αξιοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αποτελούν τα κύρια «συστατικά» της «μοναδικότητας» της πόλης της Καβάλας (ενδεικτικά: Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Τουρισμός, Περιβάλλον, Επιχειρηματικότητα, κτλ.) και θα αποδώσει στο καθένα τον χαρακτήρα ενός «ιδιαίτερου αγαθού» (δηλ. θα αναπτύξει επιμέρους σχέδια μάρκετινγκ ανά τομέα).

Το τοπικό σύμφωνο ποιότητας (Τ.Σ.Π.) θα αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης και εδραίωσης προδιαγραφών και κριτηρίων για τη διασφάλιση της ποιότητας στον τομέα των υπηρεσιών. Το Τ.Σ.Π. αρχικά θα επικεντρωθεί στον τομέα της γαστρονομίας και έπειτα θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς υπηρεσιών.

Το σχέδιο branding θα έχει ως αντικείμενο τη «σηματοποίηση» της πόλης και της συνολικής διαφημιστικής εκστρατείας για το νέο προφίλ της.

σημεία κλειδιά του έργου

  • Προσεγγίζει ολιστικά την πόλη ως «προϊόν» μάρκετινγκ.
  • Απευθύνεται τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική αγορά της (επισκέπτες, φοιτητές, επενδυτές, κάτοικοι, κτλ.).
  • Δίνει έμφαση στην καλλιέργεια μιας εσωτερικής κουλτούρας που θα το αφομοιώσει, θα το ενδυναμώσει και θα το συντηρήσει, ήτοι στους τοπικούς φορείς, στις επιχειρήσεις και στους κατοίκους.
  • Θα αναπτυχθεί με μακροπρόθεσμη προοπτική και βασισμένο σε μια σύμπραξη δημοσίου – ιδιωτικού τομέα.
  • Θα υποδείξει σαφείς πολιτικές μάρκετινγκ με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων και καταναλωτικού ενδιαφέροντος για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης.

αναμενόμενα οφέλη

Εδώ και αρκετές δεκαετίες, οι πόλεις προσπαθούν να εισέλθουν δυναμικά στην παγκόσμια αγορά, αποσκοπώντας στη διεκδίκηση ενός σεβαστού μεριδίου της. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για πόρους, επενδύσεις και τουρισμό, καθώς και η ανάγκη προστασίας των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της κάθε περιοχής, είναι κάποιες από τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη κάθε σύγχρονη πόλη. Η εφαρμογή ενός συστήματος βασισμένου στα τεκμηριωμένα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της πόλης, αλλά και η δημιουργία και διατήρηση μιας ισχυρής, σύγχρονης και διαφοροποιημένης ταυτότητας πόλης, αποτελεί «ασπίδα» για όλες τις τρέχουσες και επικείμενες απειλές περιθωριοποίησης, υποβάθμισης και απαξίωσης των πόλεων.

Το Σύστημα Marketing για την πόλη της Καβάλας επιδιώκει να αποτελέσει τη βάση και τον οδηγό για τη στρατηγική τοποθέτηση της πόλης της Καβάλας στον παγκόσμιο χάρτη και να τη βοηθήσει να καταστεί μια πόλη ελκυστική στους κατοίκους, στους επισκέπτες, στους φοιτητές και στους επιχειρηματίες.