έργα 2014-2020

μελέτη αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος

καπναποθήκες

kapnapothikes

περιγραφή

Στο πλαίσιο της μελέτης αναμένονται:

 • η δημιουργία μητρώου καπναποθηκών,
 • η καταγραφή των σχετικών πολεοδομικών, κυκλοφοριακών, αστικών δεδομένων,
 • η συγκέντρωση όλων των μαρτυριών και επιστημονικών εργασιών για την κατανόηση και τον ορισμό της πολιτιστικής αξίας των καπναποθηκών,
 • ο εντοπισμός επιτυχημένων και συγκρίσιμων παραδειγμάτων αξιοποίησης βιομηχανικών κτιριακών συγκροτημάτων,
 • η διερεύνηση του νομοθετικού πλαισίου που σχετίζεται με ενέργειες για την αποκατάσταση και την αξιοποίηση των καπναποθηκών,
 • η διατύπωση των βασικών αρχών και της φιλοσοφίας των παρεμβάσεων,
 • η περιγραφή των προτεινόμενων σεναρίων και των απαιτούμενων εργασιών,
 • η αναζήτηση εργαλείων-μηχανισμών χρηματοδότησης των παρεμβάσεων,
 • η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου για μία καπναποθήκη και
 • η εξεύρεση ενός κατάλληλου διοικητικού σχήματος που θα διαχειριστεί το εγχείρημα της αποκατάστασης και επανάχρησης.

αναμενόμενα οφέλη

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί αφενός στην προστασία και ανάδειξη των μνημείων της νεότερης ιστορίας της πόλης και αφετέρου στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάπτυξη της οικονομικής ζωής του τόπου μέσα από τις προτεινόμενες λύσεις αξιοποίησης των κτιρίων.

Επιμέρους οφέλη:

 • η εστίαση στις καπναποθήκες ως μνημεία και ως άθροισμα κτιρίων – κτιριακών συγκροτημάτων ή ακόμη και ως ένα πρώην βιομηχανικό τοπίο,
 • η ενεργοποίηση της διαδικασίας συμμετοχικού σχεδιασμού αξιοποίησης και διαχείρισης από ιδιοκτήτες, αρμόδιους φορείς και άλλους ενδιαφερόμενους,
 • η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την άρση της υποβάθμισης και εγκατάλειψης των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου και ταυτόχρονα για την ενθάρρυνση επανάχρησης,
 • η ανάδειξη αναγκών της πόλης που μπορούν να στεγαστούν στα παλαιά κελύφη,
 • η ανάδειξη κατάλληλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα από νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες, που θα περιλαμβάνουν επανάχρηση των παλιών κελυφών και
 • η ενίσχυση της ιδιαίτερης ταυτότητας της πόλης.